Hambo från Farsta

Aus Dancilla Wiki
Version vom 22. Dezember 2017, 11:13 Uhr von Franz Fuchs (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „En hambo i turer som hela tiden driver i dansriktningen. == Danstyp == Hambo == Ursprungsland == Sverige. == Musik == Hambo. * [http://www.volksmusik.cc/…“)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

En hambo i turer som hela tiden driver i dansriktningen.

Danstyp

Hambo

Ursprungsland

Sverige.

Musik

Hambo.

Koreografi

Fattningar Enkel handfattning, hambofattning.

Steg

Dalsteg, valssteg, hambosteg, gångsteg.

Utgångsställning

Parvis i öppen ring med enkel handfattning.

Tur 1, Takt 1-4: Två dalsteg. Därefter dansar damen på två valssteg, ett varv medsols under kavaljerens högra arm, samtidigt som kavaljeren dansar två valssteg i dansriktningen.

Tur 2, Takt 5-8: Som tur ett, men med den skillnad att kavaljeren dansar två valssteg motsols under damens vänstra arm, samtidigt som damen dansar två valssteg i dansriktningen

Tur 3, Takt 9-16: Enkel handfattning, tre gångsteg (som i hambo) därefter sex hamboomdansningssteg samt tre gångsteg (som i hambo).

Dansen upprepas.

Källa

Video

hambo-fran-farsta

På andra språk