Hambo från Turinge

Aus Dancilla Wiki
Version vom 22. Dezember 2017, 11:30 Uhr von Franz Fuchs (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Danstyp == Hambo == Ursprungsland == Sverige. == Musik == Hambo. * [http://www.volksmusik.cc/volkstanz/horgalaten.htm Horga Låten Hambo, Zweistimmige…“)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Danstyp

Hambo

Ursprungsland

Sverige.

Musik

Hambo.

Fattningar

Dubbel handfattning, armkroksfattning, enkel handfattning, hambofattning.

Steg

Dalsteg, valssteg, gångsteg, hambosteg.

Utgångsställning

Parvis i öppen ring med dubbel handfattning, kavaljeren med ryggen mot ringens mitt .

Takt 1-4: Två dalsteg. Därefter höger armkroksfattning, och dansa tre fjärdedels varv runt på två valssteg så att kavaljeren står med ansiktet i dansriktningen, och damen med ansiktet mot dansriktningen.

Takt 5-8: Kedja med fyra valssteg, (vänster i vänster, höger i höger), till fjärde damen (räkna inte egen).

Takt 9-10: Dubbel handfattning och två dalsteg med denna dam.

Takt 11-16: Tre små gångsteg fram till nästa dam respektive kavaljer, fyra hamboomdansning + tre gångsteg med denna dam.

Dansen upprepas.

Källa

Video

På andra språk